dirl

dirl
I. \\ˈdirl\ verb (-ed/-ing/-s)
Etymology: probably alteration of thirl
Scotland : to pierce with pain or emotion
1. Scotland : to emit a rattling or ringing sound especially when struck
2. Scotland : to tremble or quiver especially with pain or emotion
II. noun (-s)
1. Scotland : a powerful blow : jolt
2. Scotland : a vibration of sound or motion

put your ear to the ground and you'll hear the dirl of their feet — J.M.Barrie


Useful english dictionary. 2012.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • Dirl — Dirl, v. i. & t. [Cf. {Drill}, {Thrill}.] To thrill; to vibrate; to penetrate. [Prov. Eng.] Halliwell. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • dirl — [dirl, dʉrl] vt., vi. [var. of Scot thirl, to pierce < ME thirlen, thrillen: see THRILL] [Scot. or North Eng.] to vibrate or tingle …   English World dictionary

  • dirl — /dirl, derrl/, v.i. Scot. to vibrate; shake. [1505 15; akin to DRILL] * * * …   Universalium

  • dirl — North Country (Newcastle) Words to move round quickly dirl to give a slight tremulous pain or stroke …   English dialects glossary

  • dirl — intransitive verb Etymology: perhaps alteration of thirl Date: 1513 Scottish tremble, quiver …   New Collegiate Dictionary

  • dirl — Die in real life …   Glossary of chat acronyms & text shorthand

  • dirl — shake or rattle are all still in use …   Scottish slang

  • bədirlənmiş — f. sif. Tam dairə şəklinə düşmüş, dolğunlaşmış, on dörd gecəlik. Bədirlənmiş Ay qalxıb, göyün bir qatında durub, bu övzaya tamaşa edirdi. Ə. H.. Göydə parladıqca bədirlənmiş Ay; Gümüş zəncir kimi görünürdü çay. M. S.. ◊ Bədirlənmiş ay kimi – on… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədirlənmək — f. 1. Dolğunlaşmaq, tam dairə şəklində, on dörd gecəlik şəklə düşmək (Ay haqqında). Ay bədirlənmişdir. 2. məc. Ay kimi parlamaq, Ay kimi saf, təmiz, aydın olmaq (klassik ədəbiyyatda və xalq yaradıcılığında gözəlin surətinə işarədir). Çıxıb on… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • bədirlənmə — «Bədirlənmək»dən f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”